Den som kör ett eldrivet fordon förvånas ofta över hur mycket det kan skilja i elförbrukning i olika hastigheter. Det handlar inte om variationer på 10 % utan kan snarare skilja 50-100 % beroende på körstil, vägtyp och hastighet. Men hur mycket skiljer det egentligen vid olika hastighet när vägen och körstilen är densamma? Vi har testat tre olika elmotorcyklar i hastigheter mellan 40 och 140 km/h och kan konstatera att det skiljer rejält, även mellan elmotorcyklarna!

Bild ovan: Luftmotståndet är det som påverkar en elmotorcykels räckvidd allra mest eftersom luftmotståndet är proportionellt mot tvärsnittsytan och mot kvadraten på hastigheten. Att köra på bakslangen kanske kan påverka aerodynamiken, men det är ändå hastigheten som påverkar elförbrukningen mest. Foto: Tor Hammarbäck

För att testa och jämföra elförbrukningen har tre Zero, en FX, en DSR och en SR/S körts samma vägsträcka fram och tillbaka på två håll i konstant hastighet under samma väderförhållanden. Elförbrukningen har mätts med elmotorcykelns färddator och ett snittvärde räknats fram för sträckan tur och retur. Här i diagrammen nedan syns förbrukningen i Wh per km i olika hastigheter.

Uppmätt elförbrukning i olika hastigheter.

Uppmätt elförbrukning i olika hastigheter. Klicka för att förstora bilden.

Generellt sett kan man säga att elförbrukning och hastighet följs åt linjärt och att när hastigheten dubbleras, dubbleras även elförbrukningen. I högre hastigheter förefaller det även som om förbrukningen ökar ytterligare något mer än hastigheten och det är sannolikt en följd av att luftmotståndet ökar proportionerligt med hastigheten i kvadrat. Ju högre hastighet desto större ökning av elförbrukning alltså.

Det skiljer mellan olika modeller

En annan iakttagelse som kanske förvånar är att det faktiskt skiljer så mycket mellan olika elmotorcyklar. Vid samma hastighet förbrukar Zero SR/S, som har bäst aerodynamisk utformning, märkbart mer energi än Zero FX som borde ha sämst aerodynamik med sin högt sittande och upprätta körställning. Zero DSR som också har ganska upprätt körställning hamnar mitt emellan SR/S och FX när det gäller förbrukning i lagliga hastigheter, men det förändras när hastigheten ökar ytterligare.

Upp till 120 km/h följs de tre modellernas förbrukningskurvor åt relativt parallellt, men över 120 km/h ökar nakenhojarnas förbrukning mer medan SR/S:ens ökning är mer konstant med hastighetsökningen. Detta är sannolikt resultatet av att SR/S:ens mer aerodynamiska strömlinjeform får ökad betydelse med ökad hastighet.

Räckvidden blir naturligtvis påverkad på samma sätt och här visas samma fenomen i hur många kilometer ett fulladdat batteri kan räcka till i olika hastigheter.

Beräknad räckvidd baserat på elförbrukning i olika hastigheter.

Beräknad räckvidd baserat på elförbrukning i olika hastigheter. Klicka för att förstora bilden.

Noterbart är att Zero FX bara har hälften så stort batteri – 7,2 kWh jämfört med DSR och SR/S 14,4 kWh – och därför har så mycket kortare räckvidd vid en jämförelse.

OBS, vi har inte kört batterislut i alla olika hastigheter, räckvidden har beräknats på uppmätt förbrukning i olika hastigheter och baserats på att man kan få ut ungefär 90 % i nominell effekt från ett batteri, det vill säga 6,5 kWh för Zero FX och 13 kWh för Zero DSR och SR/S.

Mätvärden som överensstämmer väl

Zero Motorcycles anger räckvidder vid tre olika hastigheter – stadskörning, landsväg (89 km/h) och motorväg (113 km/h) som överensstämmer ganska väl med våra beräknade:

  • Enligt Zero ska en FX nå 148 km i stadskörning, 90 km på landsväg och 62 km på motorväg vilket är snarlikt med det vi mätt och räknat fram.
  • För DSR anger Zero 262 km i stad, 158 km på landsväg och 126 km på motorväg vilket också stämmer väl med våra uppgifter.
  • För SR/S anger Zero 259 km i stad, 159 km på landsväg och 132 km på motorväg vilket är cirka 13 procent längre än vad vi får fram, men också den siffra Zero nämnde vid lanseringen att man kunde spara genom att böja sig fram under körning.

Och ja, vi satt upprätt under mätningarna, så slutsatsen måste bli att Zeros angivna förbrukningssiffror stämmer förvånansvärt väl med verkligheten.

 

Det går att nå fram även när färddatorn säger att det inte ska gå

Elförbrukning och räckvidd skiljer mellan olika elmotorcyklar och deras aerodynamiska egenskaper har också betydelse för räckvidden, framförallt i lite högre hastigheter. Men den främsta slutsatsen av detta test måste ändå bli att elförbrukningen verkligen kan halveras när hastigheten sänks till hälften med en elmotorcykel. Och då har man i ett slag nästan fördubblat räckvidden och har goda chanser att kunna krypköra fram till laddmöjligheter även om färddatorn säger att det inte ska gå.

Yes! Det räckte ända hem med 2 km marginal. Men det var ändå ingen chansning eftersom man kan påverka en elmotorcykels återstående räckvidd rejält genom att anpassa farten.

Yes! Det räckte ända hem med 2 km marginal. Men det var ändå ingen vild chansning eftersom man kan påverka en elmotorcykels återstående räckvidd rejält genom att sänka farten.